Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Het aantal zzp’ers is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Dit omdat hieraan zowel voor de opdrachtgever alsook de opdrachtnemer financieel veel voordelen zijn verbonden. De vraag of iemand werkzaam is als werknemer of zzp’er is onder meer relevant bij zogenoemde platformarbeid. Bij platformarbeid kan worden gedacht aan het bestellen van een taxirit via Uber of het bestellen van eten via Deliveroo. Dergelijke platformbedrijven zien zichzelf niet als werkgever, maar als een tussenschakel tussen de aanbieder van de dienst en de klant. Het antwoord op de vraag of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst, kan grote gevolgen hebben voor zowel zzp’er als opdrachtgever. Een verkeerde kwalificatie door partijen heeft doorgaans grote (nadelige) gevolgen.

 

De benaming die partijen zelf geven aan de onderliggende overeenkomst is niet doorslaggevend voor de vraag of er sprake is van een werknemer of zzp’er. Uit de wet blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst als voldaan is aan drie voorwaarden, te weten:

  • De persoon in kwestie is verplicht de arbeid zelf (persoonlijk) te verrichten, en kan zich daarin niet door een derde laten vervangen, behoudens toestemming;
  • De ene partij is aan de andere partij loon verschuldigd voor de verrichte arbeid;
  • Tussen de partijen is sprake van een gezagsverhouding.

Voor de vraag of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn alle feiten en omstandigheden van belang. De rechter toetst met name aan de wijze van uitvoering van de overeenkomst en niet slechts de bedoeling van partijen.

 

Wat zijn de gevolgen als de overeenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst?

Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst heeft dat tot gevolg dat het arbeidsrecht van toepassing is. Het volgende gaat dan een rol spelen: vakantiedagen, vakantiebijslag, loon tijdens ziekte, CAO-verplichtingen, ontslagbescherming en ontslagvergoeding. Voorts zullen pensioenfondsen pensioenpremie gaan innen, zal het UWV de verschuldigde premies uit hoofde van werknemers gaan innen, zal de Belastingdienst aanspraak maken op de niet afgedragen loonbelasting alsook premies volksverzekering en zullen fiscale voordelen verloren gaan.

 

Tip: 

Bent u voornemens om een overeenkomst aan te gaan met een zelfstandige c.q. zzp’er of wenst u zelf op zelfstandige basis werkzaamheden te verrichten? Ons advies is om dergelijke afspraken vast te leggen in een van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Daarnaast doet u er goed aan om bij het aangaan van de samenwerking én tijdens de samenwerking, te toetsen hoe de samenwerking in de dagelijkse praktijk wordt of zal worden ingevuld en te blijven toetsen aan de wettelijke drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst zoals hierboven vermeld.

 

Heeft u nog vragen of wenst u graag advies? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.