Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

De coronacrisis duurt langer dan verwacht. De economische gevolgen zullen naar verwachting dan ook snel merkbaar worden. Het UWV heeft al uitgesproken dat het aantal ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen fors zal toenemen. Te meer nu bij de verlengde NOW-maatregel – die zal gelden vanaf juni 2020- de zogenoemde strafkorting op het toegekende subsidiebedrag zal komen te vervallen.

Daarnaast is bij veel ondernemers het besef groeiende dat het ontvangen van staatssteun in afwachting van betere tijden, niet onbeperkt houdbaar is. Er ontstaat binnen het bedrijfsleven behoefte om de bedrijfsvoering nu al in overeenstemming te brengen met het veranderde toekomstbeeld.

Een reorganisatieontslag kan in dat verband aangewezen zijn. Om geen waardevolle tijd verloren te laten gaan, zullen ondernemingen nu al de juiste voorbereidingen hiervoor moeten treffen, zodat een reorganisatie na 1 juni 2020 zo snel mogelijk doorgevoerd kan worden. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rij.

Een werkgever kan op grond van bedrijfseconomische reden toestemming voor ontslag aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst op de volgende punten.

De werkgever moet aannemelijk maken dat:

  • er structureel arbeidsplaatsen vervallen door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
  • de juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld (afspiegelingsbeginsel);
  • er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.

Bij de onderbouwing van de bedrijfseconomische gronden zal de werkgever een prognose moeten afgeven voor de komende periode. Er moet immers sprake zijn van een structurele financiële achteruitgang. Dat kan lastig zijn in een periode als deze, waarbij de toekomst een onduidelijke factor is en er in de tussentijd een beroep kan worden gedaan op het noodfonds. De onderbouwing behoeft dan ook bijzondere aandacht.

De ontslagprocedure bij het UWV zal een bepaalde periode in beslag nemen en onder de huidige omstandigheden wellicht te tijdrovend zijn. Ook is de uitkomst hiervan onzeker.

Een werkgever kan proberen om in plaats van of (onder voorwaarden) naast de UWV-procedure met de werknemer afspraken te maken over het einde van het dienstverband in de vorm van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst. De overeenkomst is er dan op gericht om de WW-uitkering veilig te stellen door daarin een neutrale reden voor het einde van het dienstverband op te nemen (de bedrijfseconomische reden).

De vraag of de inzet van reorganisatiemaatregelen nu al een geëigend middel is en hoe dit onder de gegeven omstandigheden het best vorm gegeven kan worden, zal vanuit verschillende invalshoeken bekeken moeten worden.

Misschien heeft u naar aanleiding van dit artikel behoefte om eens van gedachten te wisselen met een specialist die de vertaalslag kan maken naar uw onderneming.

Wij hebben de beschikking over een ervaren team juristen en financieel specialisten dat zich dagelijks bezig houdt met de problemen die ondernemers ervaren en de vragen die hen bezig houdt, ook in tijden van coronacrisis. Neem vrijblijvend contact met ons op dan kunnen wij kosteloos een oriënterend gesprek voor u inplannen.