Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt de ondernemer een tijdelijke compensatie in de loonkosten en heeft als doel zo veel mogelijk werknemers binnen de onderneming te behouden onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Het is onder deze regeling dan ook niet mogelijk om medewerkers te ontslaan met behoud van de volledige subsidieaanspraak. Wat zijn de consequenties van een ontslag?

Voorop staat dat als een onderneming afziet van de subsidieregeling NOW er geen enkele beperking bestaat om te reorganiseren en medewerkers te ontslaan tijdens de coronacrisis. Wordt er aanspraak gemaakt op de subsidieregeling NOW dan zijn hier wel consequenties aan verbonden.

Allereerst is de ondernemer bij deelneming aan de NOW-regeling de inspanningsverplichting aangegaan om de loonsom in de subsidieperiode zoveel mogelijk gelijk te houden ten opzichte van de totale loonsom van januari 2020. Wordt de totale loonsom in de subsidieperiode lager dan heeft dit als consequentie dat de hoogte van het subsidiebedrag wordt verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald ten opzichte van de maand januari. Hierdoor heeft het ontslaan van medewerkers, het verlagen van de lonen en het niet inzetten van flexmedewerkers in de subsidieperiode direct gevolgen voor de hoogte van het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag.

Daarnaast geldt de voorwaarde dat in de periode van de subsidieaanvraag NOW niet zomaar een ontslagaanvraag kan worden gedaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Deze voorwaarde ziet op de ontslagaanvraag bij het UWV op de zogenaamde a-grond van artikel 7:669, derde lid BW. Als een werkgever tussen 18 maart en 31 mei 2020 zo’n verzoek indient bij het UWV en deze niet binnen vijf werkdagen intrekt, wordt het subsidiebedrag gekort met het loon van deze werknemer, vermeerderd met 50% (strafkorting). Deze korting wordt overigens ook toegepast als het UWV de ontslagvergunning afwijst. Deze strafkorting geldt niet als er een andere reden aan de ontslagaanvraag ten grondslag ligt. In dat geval zal het subsidiebedrag afnemen vanwege het dalen van de loonsom.

Het is onder de NOW-regeling dus nog steeds mogelijk om afscheid te nemen van werknemers door middel van een vaststellingsovereenkomst, een ontslagaanvraag of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst. Dit resulteert aan de ene kant in een (directe) besparing op de volledige personeelskosten, maar heeft als gevolg dat het toegekende subsidiebedrag (substantieel) zal afnemen. Bij de keuze om een werknemer al dan niet aan te houden in deze subsidieperiode zal de hoogte van de besparing dan ook moeten worden afgewogen tegen de verlaging van het subsidiebedrag.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.