Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

De financiële ondersteuning voor ondernemers en werknemers vanwege de aanhoudende impact van de coronacrisis blijft voorlopig van kracht. De ministers en staatssecretarissen van EZK en SZW hebben afgelopen woensdag het pakket, ook wel noodpakket 2.0 genoemd, in de Tweede Kamer aangekondigd. Het nieuwe noodpakket is er volgens de informatie van de Rijksoverheid op toegespitst om gerichte rugdekking te geven, teneinde aanpassingen te kunnen doen in de aankomende turbulente tijd.

Hieronder volgen de belangrijkste maatregelen uit het nieuwe noodpakket.

  • Bij een verwacht omzetverlies van minimaal 20% kan een ondernemer vanaf 6 juli 2020 bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus. Als referentiemaand voor de loonsom is aangewezen de maand maart 2020. Deze regeling betreft een verlenging van de huidige regeling-NOW. Op een aantal punten is de nieuwe regeling gewijzigd.
  • Het verschil met de lopende NOW-regeling is dat de vaste forfaitaire opslag is verhoogd van 30 naar 40%. Ook mag het bedrijf dat gebruik maakt van de verlengde NOW-regeling over dit jaar geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen kopen. De correctie op het subsidiebedrag bij ontslag blijft bestaan, maar de eerder toegepaste strafkorting bij bedrijfseconomisch ontslag wordt afgeschaft. Werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling worden verplicht werknemers te stimuleren aan om- en bijscholing te doen.
  • MKB-ondernemers in zwaar getroffen (TOGS) sectoren waaronder, horeca, recreatie, evenementen en theaters krijgen bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) een belastingvrije tegemoetkoming om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving en bedraagt maximaal 20.000 euro voor de komende drie maanden. De uitvoerder van deze maatregel is de RVO.
  • De TOZO-regeling om zelfstandig ondernemers, zoals zzp-ers, te ondersteunen wordt verlengd. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning aanvragen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt tot eind augustus 2020 aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Met de verlengde regeling wordt – in tegenstelling tot de eerdere regeling – een partnerinkomentoets ingevoerd. Verder kan onder deze regeling wederom een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt, tegen een verlaagd rentepercentage.
  • De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. De reeds eerder van kracht zijnde belastingmaatregelen worden verlengd.
  • Daarnaast blijven de BMKB, de GO, de KKC en de Col van kracht.