Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Buitengerechtelijke kosten zien op de kosten van de ingebrekestelling en de buitengerechtelijke incassokosten. Vaak worden de kosten aangeduid als (buitengerechtelijke) incassokosten.

Op 1 juli 2012 is de Incassowet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Deze nieuwe wet beoogt consumenten en eenmanszaken te beschermen tegen het in rekening brengen van te hoge incassokosten.

Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

Deze kosten zijn in de wet specifiek aangemerkt als schade (in artikel 6:96 lid 2 sub c BW) en komen voor vergoeding in aanmerking. Denk aan de advocaatkosten bij het innen van vordering of het in gebreke stellen van een wederpartij. Kosten die ter voorbereiding van een procedure zijn gemaakt vallen niet onder buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden meegenomen in de proceskosten.

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

De incassowet normeert de incassokosten van geldvorderingen, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom van de vordering.

Naarmate de hoofdsom van de vordering hoger wordt, wordt het percentage trapsgewijs lager. Bij deze normering geldt tevens een minimumbedrag en een maximumbedrag. Voor een hoofdsom tot € 2.500,- bedragen de incassokosten 15%, met een minimum van € 40,- (!); voor de volgende € 2.500,- 10%, en voor de volgende € 5.000,- 5%, zodat hoofdsommen tot € 10.000,- het maximum € 875,- bedraagt. Tussen de € 10.000,- en de € 200.000,- bedragen de incassokosten 1% (derhalve een maximum van € 2.775,-), en voor alles boven de € 200.000,- 0,5%, tot een maximum van € 6.775,-. Doordat deze staffel nu wettelijk is vastgelegd, is het voor partijen veel duidelijker welke incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Vragen over de redelijkheid van de hoogte van de incassokosten hoeven in principe niet meer aan de rechter te worden voorgelegd (zoals voorheen het geval was).

Zakelijke vorderingen: geen regels over betalingstermijn

Bij zakelijke vorderingen (b2b) kan de vergoeding van de incassokosten al direct in rekening gebracht worden zodra de betalingstermijn van de vordering is verstreken. Voor bedrijven is dus niet wettelijk voorgeschreven dat er een aanmaning moet worden verstuurd.